VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

internetového portálu www.rtp.sk

(ďalej len  „Všeobecné obchodné podmienky“)

 

 

1. VYMEDZENIE POJMOV

 

Pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok majú nižšie uvedené pojmy nasledovný význam:

„prevádzkovateľ“ je obchodná spoločnosť P&A Solutions s.r.o., IČO: 47 476 907 so sídlom Ulica na Grunte 952/1, 040 16 Košice - mestská časť Myslava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 34043/V, mail: info@rtp.sk ;

 „registrovaný užívateľ“ je každý užívateľ, ktorý dosiahol vek 18 rokov, vyplnil a odoslal registračný formulár portálu www.rtp.sk;

„užívateľ platených služieb“ je každý registrovaný užívateľ, ktorý dosiahol vek 18 rokov a zakúpil platenú službu portálu www.rtp.sk alebo obdržal špecifický číselný kód, ktorým mu bola platená služba sprístupnená;

„užívateľ“ je registrovaný užívateľ a užívateľ platených služieb portálu www.rtp.sk poskytovaných prevádzkovateľom;

„obdarovaný užívateľ“ je užívateľ, ktorému bol iným užívateľom poskytnutý špecifický číselný kód obdržaný využitím možnosti „kúpiť ako darček“;

„portál www.rtp.skje internetová stránka, prostredníctvom ktorej je poskytovaná služba revolučného tréningového plánu;

„služba RTP“ spočíva v poskytnutí revolučného tréningového plánu, ktorý pozostáva z:

1.    vytvorenia tréningovej zostavy cvikov do fitness centra pozostávajúcej z obmedzeného počtu cvikov, slúžiaca výlučne ako inšpirácia a má len informatívny charakter,

2.    vytvorenia jedálnička, ktorý slúži výlučne ako inšpirácia a má len informatívny charakter,

3.    možnosti zaznamenávania si dosiahnutých výsledkov a telesných proporcií,

4.    možnosti umiestňovania obsahu vo forme textu a fotografií, a to na vlastnú zodpovednosť,

5.    odporúčania a informácie týkajúce sa fitness poradenstva, ktoré slúžia výlučne ako inšpirácia a majú len informatívny charakter;

 

 

2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

2.1. Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a užívateľa portálu www.rtp.sk.

2.2. Tieto obchodné podmienky platia pre nákup služby RTP prostredníctvom portálu www.rtp.sk.

2.3. Znenie všeobecných obchodných podmienok môže prevádzkovateľ meniť a dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia všeobecných obchodných podmienok.

2.4. Všetky vzťahy medzi prevádzkovateľom a užívateľom, ktoré nie sú upravené všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je užívateľ spotrebiteľom, jeho práva sa vo vzťahu k prevádzkovateľovi riadia zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2.5. Proces registrácie užívateľa, elektronické objednanie služby, uskutočnenie platby za poskytnutie služby, ako aj spracovanie osobných údajov užívateľa sú chránené a zabezpečené.

2.6. Označením políčka „Súhlasím s podmienkami používania a spracovaním osobných údajov“ zobrazeného pod registračným formulárom  v procese registrácie prostredníctvom elektronického formulára portálu www.rtp.sk užívateľ vyjadruje svoj bezvýhradný súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

 

3. UZAVRETIE ZMLUVY

 

3.1. Pre objednanie služby vyplní užívateľ registračný formulár nachádzajúci sa na portály www.rtp.sk. Bez vyplnenia registračného formulára a uvedenia v ňom vyžadovaných údajov nie je možné uzavretie zmluvy. Uvedenie údajov je nevyhnutné pre riadne poskytnutie služby RTP.

3.2. Zmluva je uzavretá uhradením ceny služby užívateľom. Uhradením ceny služieb sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet prevádzkovateľa.

3.3. Zmluvu je možné uzavrieť aj v prospech tretej osoby, a to prostredníctvom využitia možnosti „kúpiť ako darček“.

3.3.1. V prípade využitia možnosti „kúpiť ako darček“ obdržal užívateľ, ktorý darček zakúpil na ním uvedenú e-mailovú adresu špeciálny číselný kód. Tento špeciálny číselný kód po vyplnení registračného formulára umožní obdarovanému užívateľovi využitie služby RTP.

3.3.2. Zaregistrovať sa a zadať špeciálny číselný kód je obdarovaný užívateľ povinný do 90 dní odo dňa prijatia e-mailu užívateľom, ktorý darček zakúpil. V prípade, ak v uvedenej lehote nedôjde k registrácii obdarovaného užívateľa a k zadaniu špeciálneho číselného kódu, nárok na službu RTP zaniká bez nároku na vrátenie ceny služby.

3.3.3. V prípade, ak obdarovaný užívateľ nedá súhlas s uzavretím zmluvy, registrovaním sa na portály RTP, je zmluvou viazaný užívateľ, ktorý darček zakúpil. Ak k zadaniu špeciálneho číselného kódu zo strany užívateľa, ktorý darček zakúpil, nedôjde do 90 dní odo dňa prijatia e-mailu užívateľom, ktorý darček zakúpil nárok na službu RTP zaniká bez nároku na vrátenie ceny služby.

3.4. Zmluva sa uzatvára na dobu 90 dní.

3.5. Cenu služby možno uhradiť:

  • prostredníctvom služby GP webpay - platba platobnou kartou

3.6. Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť používateľské konto užívateľa v prípade, ak užívateľ porušil zmluvu príp. všeobecné obchodné podmienky, akýmkoľvek spôsobom narušil bezproblémové technické fungovanie portálu, či obchodnej činnosti prevádzkovateľa a jeho obchodných partnerov, akýmkoľvek spôsobom zneužil obsah portálu a v prípade neoprávneného rozširovania obsahu portálu.

3.7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu len s fyzickou osobou, ktorá má bydlisko v Slovenskej republike a právnickou osobou, ktorá má sídlo v Slovenskej republike.

 

 

4. PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽBY

 

4.1. Vzhľadom na charakter poskytovanej služby prevádzkovateľ vyhlasuje a užívateľ berie na vedomie, že nie je možné garantovať dosiahnutie cieľa sledovaného užívateľom.

4.2. Všetky informácie uvedené na portáli www.rtp.sk, a to najmä, ale nie len jedálničky, tréningové plány a odporúčania majú výlučne informatívny charakter a prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré by užívateľovi mohli vzniknúť.

4.3. Užívateľ vyhlasuje, že si je vedomý toho, že akékoľvek používanie portálu www.rtp.sk a služieb poskytovaných prevádzkovateľom je na jeho vlastnú zodpovednosť. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za možné zranenie a poškodenie zdravia, ktoré by užívateľovi mohli vzniknúť.

4.4. Služba RTP je určená pre zdravú osobu. Z uvedeného dôvodu prevádzkovateľ odporúča užívateľovi prekonzultovať využívania služby RTP s lekárom.

4.5. Prevádzkovateľ užívateľa upovedomuje o tom, že pri používaní služieb portálu RTP môže užívateľ naraziť na obsah poskytovaný tretími subjektmi (napr. reklamy, bannery, inzercia). Používateľ berie na vedomie, že prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za tento obsah a v prípade, že týmto obsahom budú dotknuté práva užívateľa, je užívateľ oprávnený uplatňovať svoje nároky len voči subjektu, ktorý je pôvodcom tohto obsahu.

 

 

5. REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

5.1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob reklamácie a postup pri riešení reklamácií. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.

5.2. Nárok na uplatnenie vád služby vzniká iba používateľovi platených služieb, a to len v prípade, že dôjde k nesprávnemu poskytnutiu, či zobrazeniu platenej služby, ktorú zapríčinil prevádzkovateľ.

5.3. Užívateľ je povinný bezodkladne oznámiť nesprávne poskytnutie platenej služby prevádzkovateľovi a uviesť presný popis problému, a to prostredníctvom reklamačného formulára, ktorý sa nachádza tu

5.4. Užívateľ berie na vedomie, že prevádzkovateľ nezodpovedá za chybné poskytnutie služby, ktoré je spôsobené nekompatibilitou informačných systémov užívateľa a prevádzkovateľa, či chýbajúcim alebo nesprávne pracujúcim software, či iného technického vybavenia na strane užívateľa, alebo nesprávnym postupom užívateľa pri používaní platenej služby.

5.5. Prevádzkovateľ je povinný vybaviť reklamáciu do 30 dní.

5.6. Užívateľ berie na vedomie, že nemá nárok na uplatnenie vád poskytovaných služieb RTP, ak nepreukáže zakúpenie služby RTP, alebo používal služby v rozpore so zmluvou resp. všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

 

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

6.1. Spotrebiteľ označením políčka „Súhlasím s podmienkami používania a spracovaním osobných údajov“ výslovne súhlasí so stratou práva na odstúpenie od zmluvy podľa ustanovení zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6.2. Spotrebiteľ označením políčka „Súhlasím s podmienkami používania a spracovaním osobných údajov“ vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu podľa bodu 7.1. Všeobecných obchodných podmienok bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

6.3. Vzhľadom na to, že služba RTP je poskytnutím elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči a s jej poskytnutie sa začalo s výslovným súhlasom užívateľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy nemá užívateľ právo na odstúpenie od zmluvy.

6.4. V prípade, ak užívateľ nechce udeliť súhlas so stratou práva na odstúpenie od zmluvy, alebo v prípade iných výhrad je užívateľ povinný konataktovať prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného formulára.

 

 

7. RIEŠENIE SPOROV

 

7.1. V prípade, že kupujúci nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo keď sa kupujúci obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci podľa ustanovení zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Kupujúci je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti.

7.2. Kupujúci sú v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

7.3. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale chyba výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, alebo v prípade iného porušenia práva kupujúceho môže si kupujúci uplatniť svoje právo prostredníctvom súdu.

 

 

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

8.1. Portál www.rtp.sk a služba RTP sú optimalizované pre väčšinu internetových prehliadačov a čiastočne pre mobilné telefóny.

8.2. Užívateľ súhlasí so zasielaním marketingových a reklamných ponúk na e-mailovú adresu užívateľa zadanú pri registrácii. V prípade, že si užívateľ neželá ďalej dostávať tieto ponuky, je možné odoslať správu pomocou kontaktného formulára ohľadom zrušenia odberu.

8.3. V prípade akýchkoľvek výhrad s ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok je užívateľ oprávnený kontaktovať prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného formulára.

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 2.1.2020 a rušia predchádzajúce znenia Všeobecných obchodných podmienok. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.